22 May, 2020

Niemiecki generał „ZRUJNOWAŁ” Wojsko Polskie: W Niemczech świnie trzymane w lepszych warunkach

Niemiecki generał „ZRUJNOWAŁ” Wojsko Polskie: W Niemczech świnie trzymane w lepszych warunkach

„Defender20”–będątozakrojonenaszerokąska

lęmanewrywojskowe.

WlutymtegorokuAmerykanieprzerzucąprzez

NiemcydoPolskiikrajówbałtyckich37tys.żołnierzy.

OszczegółachprzedsięwzięciapoinformowałwwywiadziedlaDeutsche

Welleszefsztabuwojsklądowych

USAwEuropiegen.bryg.HartmutRenk.Manewry„Defender20′′,wktórychweźmieudział19państw,będądowodzoneprzezUSA.

WczasiemanewrówNiemcybędąpełnićrolęcentrumlogistycznego.

Okażesie,jakwytrzymałajestniemieckainfrastruktura.

OddziałyuczestniczącewmanewrachbędąwspomaganeprzezżołnierzyBundeswehry.

Takadecyzjazostałapodjętaztegopowodu,żepodczas“Anakondy-18”żołnierzeWojskaPolskiegoniebyliwstaniewybudowaćmostpontonowy,

awcześniejzostałyodwołanelotyistrzelaniaartyleryjskie.

Pełennieprofesjonalizm,nieudolnośćikompletnąnieodpowiedzialność,

któredowództwoWojskaPolskiegodemonstrujezrokunarok,

możebyćpowodemdoodwołaniaplanowanychdziałańpodczasmanewrów„

Defender20”-reasumowałgen.bryg.

HartmutRenk.Przetłumaczył:MARCINSZYMAŃSKIŹródło:

CONTRA-MAGAZIN.COM,FINANZ.DK

Podobne artykuły