22 May, 2020

Niemiecki generał „ZRUJNOWAŁ” Wojsko Polskie: W Niemczech świnie trzymane w lepszych warunkach

Niemiecki generał „ZRUJNOWAŁ” Wojsko Polskie: W Niemczech świnie trzymane w lepszych warunkach

„Defender20”–będątozakrojonenaszerokąskalęmanewrywojskowe.

WlutymtegorokuAmerykanieprzerzucąprzezNiemcydoPolskiikrajówbałtyckich37tys.żołnierzy.OszczegółachprzedsięwzięciapoinformowałwwywiadziedlaDeutscheWelleszefsztabuwojsklądowychUSAwEuropiegen.bryg.HartmutRenk.Manewry„Defender20′

′,wktórychweźmieudział19państw,będądowodzoneprzezUSA.WczasiemanewrówNiemcybędąpełnićrolęcentrumlogistycznego.Okażesie,jakwytrzymałajestniemieckainfrastruktura.

OddziałyuczestniczącewmanewrachbędąwspomaganeprzezżołnierzyBundeswehry.Takadecyzjazostałapodjętaztegopowodu,żepodczas“Anakondy-18”żołnierzeWojskaPolskiegoniebyliwstaniewybudowaćmostpontonowy,awcześniejzostałyodwołanelotyistrzelaniaartyleryjskie.Pełennieprofesjonalizm,nieudolnośćikompletnąnieo

dpowiedzialność,któredowództwoWojskaPolskiegodemonstrujezrokunarok,możebyćpowodemdoodwołaniaplanowanychdziałańpodczasmanewrów„Defender20”-reasumowałgen.bryg.HartmutRenk.Przetłumaczył:MARCINSZYMAŃSKIŹródło:CONTRA-MAGAZIN.COM,FINANZ.DK

Podobne artykuły