13 January, 2021

Głębokie cięcia w budżecie wojska?

Głębokie cięcia w budżecie wojska?

Senator Wojciech Konieczny (Lewica) zgłosił podczas prac w Senacie wniosek o zmniejszenie wydatków majątkowych w budżecie MON na 4,712 mld zł. Poprawka nie uzyskała jednak aprobaty senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a następnie została odrzucona przez Senat.

– Poprawka dotycząca zmniejszenia wydatków majątkowych o ponad 4,7 mld została odrzucona w głosowaniu, Senat przyjął natomiast dwie inne poprawki obniżające finansowanie Wojsk Obrony Terytorialnej o łącznie 50 mln zł.

Zgłoszona przez senatora Koniecznego poprawka dotyczy obniżenia wydatków majątkowych MON w części 29 budżetu (obrona narodowa) w kwocie 4,712 mld zł. Te pieniądze miałyby zdaniem autora poprawki pozwolić na finansowanie zwiększonej dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie łącznie 5,15 mld zł (pozostała kwota pochodzi z innych źródeł).

Poprawka ta nie uzyskała jednak pozytywnej rekomendacji senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W głosowaniu została odrzucona 92 głosami przeciw przy sześciu głosach za i dwóch wstrzymujących się.

Senat przyjął za to dwie inne poprawki, które obniżają budżet Wojsk Obrony Terytorialnej o łącznie 50 mln zł, z przeznaczeniem na budowę przejazdów kolejowych nad ulicami Pomorską i Jagiellońską w Szczecinie (odpowiednio 30 i 20 mln zł). Poprawki złożyli senatorowie Tomasz Grodzki, Janusz Gromek oraz Magdalena Kochan (Koalicja Obywatelska), następnie zostały one poparte przez komisję. W głosowaniu na sali plenarnej za przyjęciem tych poprawek głosowało 50 senatorów, przeciw było 47, jeden wstrzymał się od głosu.

Projekt budżetu uwzględniający poprawki Senatu trafi do Sejmu, który przyjmie lub odrzuci poprawki przegłosowane przez Senat i tym samym zdecyduje o ostatecznym kształcie ustawy budżetowej.

W budżecie na obronę narodową na rok 2021 wydatki zaplanowano w kwocie łącznie 51,8 mld zł, co stanowi 2,2 proc. PKB planowanego na przyszły rok. Jest to zbieżne z zapisami ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych oraz ich finansowaniu, która zakłada zaplanowanie budżetu obronnego w latach 2021-2023 na poziomie co najmniej 2,2 proc. PKB i następnie stopniowe zwiększanie tego udziału do 2,5 proc. w 2030 roku. Wydatki majątkowe stanowią 30,4 proc., czyli 15,78 mld zł.

W 2020 roku budżet obronny został pierwotnie zaplanowany na 49,9 mld zł (2,1 proc. PKB szacowanego na rok bieżący), a w ramach nowelizacji podniesiono go do kwoty 52,9 mld zł, udział w PKB szacuje się na 2,37 proc. Dodatkowe środki zasiliły Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Źródło: defence24.pl

Podobne artykuły